Ga naar hoofdinhoud

Samen doelgericht, respectvol en op basis van vertrouwen, aansluiten bij de talenten en optimaliseren van de mogelijkheden van onze leerlingen.

Samen

Op SBO De Wissel vinden we samenwerken erg belangrijk. Elke leerkracht voelt zich verantwoordelijk voor (het gedrag van) alle leerlingen. Om die reden komt het regelmatig voor dat andere leerkrachten dan de eigen leerkracht, een leerling complimenteren en corrigeren wanneer dit nodig blijkt. Leerkrachten bereiden thema’s gezamenlijk voor en er wordt regelmatig tijd vrijgemaakt voor een informeel samen zijn.

Daarnaast proberen we ook ouders te betrekken bij ons onderwijs. Er vindt twee keer per schooljaar overleg plaats met de ouders over de ontwikkeling van hun kind. Ook de leerlingen worden betrokken bij de organisatie van de school. Enerzijds doordat elke groepsleerkracht aan het begin van een nieuw schooljaar samen met de klas een aantal klassenregels bespreekt. Tevens wordt het respectprotocol en internetprotocol besproken en ondertekend. De leerlingen van groep 7 en 8 hebben een vertegenwoordiger in de leerlingenraad. Ook worden de oudere leerlingen betrokken bij een aantal klusjes die binnen de school moeten gebeuren en die zij, onder begeleiding van de conciërge, uit mogen voeren.

Op De Wissel wordt samen werken gestimuleerd door zoveel mogelijk dit een onderwerp van gesprek te laten zijn tijdens de geplande lessen: sociale ontwikkeling (SOEMO) en lesjes “gedrag” vanuit PBS (positive behaviour support). Vervolgens door het samenspelen te stimuleren tijdens de verschillende lessen en bij het buitenspelen.

 Doelgericht

Op SBO De Wissel werken we doelgericht aan de ontwikkeling van ieder kind. Wij proberen dit zoveel mogelijk op maat te doen d.m.v. het werken met een ontwikkelingsperspectief (OPP) voor ieder kind. De informatie is terug te vinden in het groeidocument en het groepsoverzicht.

Tevens werken wij met units waarbinnen uitwisseling voor de vakken technisch lezen, begrijpend lezen, spelling en rekenen mogelijk is als dit in het belang is van de ontwikkeling van het kind.

Respectvol

Op SBO De Wissel vinden wij een veilig pedagogisch klimaat van groot belang. Het voorkomen en tegengaan van pestgedrag is daarbij een belangrijk onderdeel. Om die reden hanteren wij door de hele school een respectprotocol en zijn er klassenregels die de leerkrachten elk schooljaar samen met de kinderen opnieuw bespreken. Duidelijke regels, structuur en consequent leerkrachtengedrag zijn tevens van belang. Op die manier weten kinderen wat er van hen verwacht wordt en ook dat biedt veiligheid. We hechten meer waarde aan een positieve benadering van leerlingen, complimenteren en belonen van goed gedrag, dan aan het benadrukken van negatief gedrag en straffen. Hiervoor  maken we gebruik van de principes van SWPBS (schoolwide positive behaviour support).

Er zijn echter situaties die om duidelijke maatregelen vragen. Daarnaast vinden we het belangrijk dat onze leerlingen leren dat ze mogen zijn wie ze zijn (binnen acceptabele sociale grenzen) en dat fouten maken niet erg is.

Vertrouwen

Op SBO De Wissel vinden we het hebben en krijgen van vertrouwen in elkaar erg belangrijk. Dat betekent dat leerkrachten vertrouwen op elkaars kwaliteiten en hier regelmatig gebruik van maken. Dit proberen we ook op onze leerlingen over te brengen en te stimuleren wanneer zij in groepjes aan een activiteit werken. Leerkrachten gaan uit van de talenten en positieve eigenschappen van leerlingen. We kijken naar mogelijkheden in plaats van de onmogelijkheden. Er is vertrouwen in de capaciteiten van ieder kind wat resulteert in het stellen van hoge maar realistische doelen. Doordat leerkrachten op SBO De Wissel zich vooral richten op positief gedrag van leerlingen en succeservaringen, krijgen onze leerlingen meer vertrouwen in zichzelf.

Talenten

Op SBO De Wissel werken we met units. De niveauvakken vinden, indien nodig, in verschillende samenstellingen plaats binnen deze unit. Hierdoor zijn we in de gelegenheid leerlingen zo goed mogelijk op hun eigen niveau en ondersteuningsbehoefte aan te spreken per vakgebied (rekenen, spelling, technisch en begrijpend lezen). Dit maakt dat zij zich veelal meer betrokken voelen bij het onderwijs. Op de overige momenten zijn de leerlingen zoveel mogelijk in hun groep bij de eigen groepsleerkracht.

 Basisbehoeften/ onderwijsinstituut

SBO De Wissel blijft nog altijd vooral een school. Dat betekent dat we d.m.v. onze thema’s de wereld wel de school binnen halen en we ook de wereld intrekken (excursies) maar dat ons streven is om verdere (onnodige) ruis buiten de school te houden. Activiteiten moeten gericht zijn op de ontwikkeling van de kinderen.

We houden een aantal keer per jaar leerling- en groepsbesprekingen waarin de vorderingen van de leerlingen door de leerkrachten met onze IB-ers worden besproken. Samen wordt gekeken of kinderen zich ontwikkelen volgens het voor hen opgestelde ontwikkelingsperspectief. Wanneer dit niet het geval is, zal er actie moeten worden ondernomen. RT, logopedie, MRT, SOEMO of aanvullende onderzoeken kunnen dan tot de mogelijkheden behoren.

Doelstellingen

Op basis van bovenstaande uitgangspunten werken wij op SBO De Wissel aan:

 

Veel leerlingen hebben te kampen met extra problemen op dit gebied. Dat heeft weer negatieve invloed op de totale ontwikkeling. We besteden op onze school veel aandacht aan het leren omgaan met zichzelf en anderen middels kringgesprekken, oefenen van gedragsverwachtingen, trainingen en themagericht werken.

In het lesrooster is hiervoor tijd vrijgemaakt.

Hiermee bedoelen we dat we de leerlingen zoveel mogelijk kansen willen bieden om zover mogelijk te komen met “schoolse” kennis, zoals lezen, rekenen, taal, wereldoriëntatie, enz. Het eindniveau bij het verlaten van de school kan erg verschillen. Dit hangt sterk af van de mogelijkheden van het kind. Hiertoe maken we gebruik van het uitstroomperspectief van de leerling.

Vooral in de onderbouw krijgt dit aspect van de ontwikkeling erg veel aandacht. Er zijn veel activiteiten die deze functies stimuleren en verfijnen.

De motorische en zintuiglijke ontwikkeling is een belangrijk element bij de totstandkoming van veel schoolse vaardigheden. Daarnaast willen wij zoveel mogelijk tegemoet komen aan de bewegingsdrang van onze leerlingen.

Wij vinden het belangrijk voor onze kinderen dat er op onze school regelmatig een beroep gedaan wordt op creativiteit.

Lessen zoals tekenen, handvaardigheid, muziek en drama bieden daartoe vele kansen. Maar ook in andere lessen worden de leerlingen gestimuleerd om met eigen oplossingen en ideeën te komen.

Dit aspect speelt ook een rol bij de sociale en emotionele ontwikkeling en beïnvloedt de zelfstandigheid.

De computer is niet meer weg te denken uit onze maatschappij. Binnen alle groepen wordt er aandacht besteed aan computervaardigheden. Het omgaan met verschillende soorten programma’s en zoekmachines zijn naast, verschillende software programma’s op cognitief gebied, onderdeel van onze lessen. Hiervoor zijn in de klas 3 of 4 computers/laptoppen de hele dag beschikbaar. Daarnaast volgen de kinderen lessen op de computer/laptop met de hele groep volgens een tevoren opgesteld rooster.

Kinderen op De Wissel groeien op in een wereld vol Wetenschap & Techniek. Ze leven en spelen erin. Mensen worden steeds meer afhankelijk van Wetenschap & Techniek, maar dat realiseert men zich zelden. Het is daarom van belang dat ons onderwijs kinderen bewuster in contact brengt met alle aspecten van de Wetenschap & Techniek. Onze visie sluit daar goed op aan.

SBO De Wissel streeft ernaar om het kind voldoende kansen te bieden om zijn/haar ontwikkelingsmogelijkheden zo optimaal mogelijk te kunnen ontplooien. Wetenschap & Techniek zal daarbij een onderdeel zijn.

In het kader van de toekomst moeten wij werken aan de “21 century skills”. Dit betekent dat we werken aan de ontwikkeling van deze vaardigheden. Het betreft dan samenwerken, communiceren, probleemoplossend vermogen en kritisch denken. Ook een betrokken, ondernemende en nieuwsgierige houding komt van pas in de 21ste eeuw.

Back To Top