Ga naar hoofdinhoud

Veiligheid op SBO De Wissel

Als speciale school voor basisonderwijs is extra aandacht vereist ten aanzien van de drie veiligheidsaspecten: omgeving, gedrag en toezicht. Het onderwerp veiligheid is opgenomen in het schoolbeleid en in de organisatiestructuur.

Een veilige leeromgeving creëer je echter niet alleen door het opstellen van een veiligheidsplan. Het plan is een basis, een startpunt. Het plan bewijst zijn waarde bij de toepassing ervan in het dagelijkse werken in en rondom de school.

SBO De Wissel heeft gekozen voor een heldere, praktische aanpak die grotendeels zijn waarde in de praktijk heeft bewezen. Jaarlijks wordt geëvalueerd en waar nodig bijgesteld op grond van de ervaringen bij de verschillende activiteiten. We willen die activiteiten doen vanuit de gedachten dat overal gedrag is en dat het gedrag van de kinderen op een positieve manier zou kunnen worden beïnvloed.

Dit beïnvloeden op een positieve manier heeft de naam School Wide Positive Behaviour Support (SWPBS of PBS) gekregen.

De waarden van waaruit wij onderwijs geven; de samenbindende waarden voor het pedagogisch handelen, respect, geven we aan in de volgende school- en gedragsregels. Hierbij tekenen we meteen aan dat het beter is om te voorkomen dan te genezen.

Om hier aan te kunnen werken is gekozen voor een planmatige aanpak: gedrag terugbrengen tot concreet en meetbaar gedrag waarop dan acties worden ondernomen.

School- en gedragsregels

We werken vanuit de 3 gedragsverwachtingen die we hebben afgesproken:

 1. We zijn aardig
 2. We praten met elkaar
 3. We houden ons aan afspraken

Met de kinderen worden deze regels kleiner gemaakt en geoefend; we spreken dan van gedragsverwachtingen. We gaan er namelijk vanuit dat kinderen gedrag ook moeten leren net zoals zij moeten leren lopen, fietsen, lezen en rekenen.

Protocol tegen pesten

Het protocol tegen pesten is uitgewerkt in het Beleidsplan Pestprotocol (in te zien op school) en beoogt via sa­menwer­king het probleem van het pestgedrag bij kinderen aan te pakken en daarmee het geluk, het welzijn en de toekomst­verwachting van kinderen daadwerkelijk te verbeteren. De ondertekenaars (Bestuur, directie, MR, OV en personeel) van dit protocol hebben het volgende verklaard:

 1. Pesten is een wezenlijk en groot probleem. Uit onderzoek blijkt dat één op de vier kinderen in het basisonderwijs en één op de zestien leerlingen in het voortgezet onderwijs slachtoffer zijn van pestgedrag. Pestgedrag is schadelijk tot zeer scha­delijk voor kinderen, zowel voor de slachtoffers als voor de pesters. De omvang en zwaarte van het probleem leidt tot de noodzaak van een aanpak door alle opvoeders van jongeren, in het bijzonder door de ouders en door de leerkrachten.
 2. Bestuur en directie dienen, om een passend en afdoend antwoord te vinden op het probleem pesten, uit te gaan van een zo goed mogelijke samenwerking tussen ouders, leerkrach­ten en leerlin­gen, gebaseerd op afgesproken beleid dat ge­richt is op deze samenwer­king.
 3. Onze school wenst een samenwerking, zoals bedoeld onder 2., ook daadwerkelijk aan te gaan, te stimuleren en levendig te houden.
 4. De ondertekenaars van dit protocol verbinden zich daarom het volgende te doen:
  • Een aanpak via en het werken volgens de ‘vijfsporen aan­pak’;
  • Het bewust maken en bewust houden van de leerlingen van het bestaan en de zwaarte van het probleem;
  • Een gerichte voorlichting aan alle ouders van de school;
  • Het aanstellen van een vertrouwenspersoon op school (Ine Braspennings en Yura Ansems);
  • Het aanleggen van – voor iedere persoon aan de school ver­bonden – toegankelijke, goede informatie over het probleem pesten, met als speciaal aandachtspunt informatie voor de leerlingen;
  • Het beschikbaar stellen van de opgedane ervaring aan ande­re scholen.
 5. De ondertekenaars verklaren zich bereid tot deelna­me aan een tussentijdse evaluatie door de school bin­nen drie jaar.

 

SBO De Wissel heeft in samenwerking met ouders en medezeggenschapsraad een respectprotocol opgesteld om het pesten zoveel mogelijk te voorkomen en tegen te gaan. In de eerste week van het nieuwe schooljaar wordt in de klas aandacht besteed aan de schoolpleinregels en het maken van een respectcontract. De leerlingen spreken samen regels af om pesten te voorkomen en bespreken hoe respectvol gedrag eruit ziet. Dit wordt vastgelegd in een respectcontract en door alle leerlingen van de klas en de leerkracht ondertekend. Wekelijks wordt besproken of dat de regels van het respectcontract goed zijn nageleefd. Ook zullen leerlingen van de midden- en bovenbouw een internetprotocol tekenen waarin afspraken met betrekking tot het gebruik van Internet en email vastgelegd worden. Daarnaast wordt in iedere klas structureel aandacht geschonken aan SOEMO (sociaal emotionele ontwikkeling). Wilt u meer weten over ons respectprotocol en/of internetprotocol, dan kunt u dat er inzage vragen bij de leerkracht van uw kind.

Back To Top